parallax background

Usluge

Odbrana i zastupanje klijenata - fizičkih i pravnih lica u krivičnom, prekršajnom i poreskom postupku i upravnom sporu koji su pokrenuti povodom ili u vezi sa bilo kojim vidom poreskih obaveza, što podrazumeva:

  • Pružanje pravne pomoći osumnjičenim licima pred policijom za poreska krivična dela i druga krivična dela iz oblasti finansijskog kriminala; 
  • Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku pred javnim tužilaštvom i sudom za poreska krivična dela i druga krivična dela iz oblasti finansijskog kriminala;
  • Zastupanje poreskih obveznika u prvostepenom i drugostepenom poreskom postupku u kome se utvrđuju poreske obaveze fizičkih i pravnih lica, kao i zastupanje u postupcima utvrđivanja zakonitog porekla imovine i posebnog poreza;
  • Odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica pred prekršajnim sudom za poreske prekršaje;
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudom u postupku (privremenog) oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela;
  • Pružanje pravnih saveta fizičkim i pravnim licima povodom postupaka koji se protiv njih vodi a koji je u vezi sa njihovim poreskim obavezama.

Oblasti rada

Porez se mora utvrditi i platiti u skladu sa zakonom. Iako ova formula deluje krajnje jednostavno, put do utvrđivanja zakonite i pravilne poreske obaveze može da bude veoma komplikovan i dug. Utvrđivanje obima i postojanja poreske obaveze često vodi kroz krivični i prekršajni postupak, upravni spor ili postupak (privremenog) oduzimanja imovine zbog sumnje da je ona proistekla iz krivičnog dela i sl.

Naravno najbolje je  kada se poreske obaveze izmiruju u uobičajenoj proceduri. Međutim, kada se neko već nađe u situaciji da (ne)postojanje i obim svoje poreske obaveze mora da dokazuje u odgovarajućem postupku, posebno kada je prinuđen da u krivičnom ili prekršajnom postupku dokazuje da nije izbegao plaćanje poreza, onda se za takav postupak mora veoma brižljivo pripremiti.

Studiozna i pravovremena priprema, uz stručnu pomoć advokata, je jedini način da takvi postupci traju  što kraće i što je najvažnije, da njihovo okončanje bude zakonito i sa najmanje štete po stranku protiv koje je takav postupak pokrenut. 

 
unnamedunnamed
Nullum crimen, nulla poena sine lege. Ius est ars boni et aequi. Ignorance of law excuses no one.