Usluge

Odbrana i zastupanje klijenata-fizičkih i pravnih lica u krivičnom, prekršajnom i poreskom postupku i upravnom sporu koji su pokrenuti povodom ili u vezi sa bilo kojim vidom poreskih obaveza, što podrazumeva:

  • Pružanje pravne pomoći osumnjičenim licima pred policijom za poreska krivična dela i druga krivična dela iz oblasti finansijskog kriminala;
  • Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku pred javnim tužilaštvom i sudom za poreska krivična dela i druga krivična dela iz oblasti finansijskog kriminala;
  • Zastupanje poreskih obveznika u prvostepenom i drugostepenom poreskom postupku u kome se utvrđuju poreske obaveze fizičkih i pravnih lica, kao i zastupanje u postupcima utvrđivanja zakonitog porekla imovine i posebnog poreza;
  • Odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica pred prekršajnim sudom za poreske prekršaje;
  • Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudom u postupku (privremenog) oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela;
  • Pružanje pravnih saveta fizičkim i pravnim licima povodom postupaka koji se protiv njih vodi a koji je u vezi sa njihovim poreskim obavezama.

Okrivljeni u krivičnom postupku za poresku utaju

Malo koje krivično delo u praksi otkrivanja, gonjenja i suđenja otvara toliko pitanja kao poreska utaja. Uprkos činjenici da je poreska utaja jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u krivičnim postupcima iz oblasti finansijskog kriminala, sudska praksa u ovoj oblasti i dalje je veoma neujednačena. Istovremeno, mora se imati u vidu i činjenica da postupanje pojedinih procesnih učesnika poput; -organa otkrivanja tokom prikupljanja i obezbeđivanja dokaza u predistražnom postupku; -organa gonjenja u fazi koja prethodi pokretanju krivičnog postupka; -sudskih veštaka tokom istrage i glavnog pretresa i dr, takođe otvara niz drugih veoma važnih pitanja za krivični postupak koji se sprovodi povodom ovog krivičnog dela. Ovde se, pre svega, ima u vidu zakonitost radnji koje ovi procesni subjekti preduzimaju, te dokazni značaj materijalnih i verbalnih dokaza koje oni obezbeđuju preduzimajući radnje iz delokruga svoje nadležnosti. Sva ova pitanja duboko zadiru u osnovna ljudska prava garantovana Ustavom, počev od opšte pravne sigurnosti okrivljenog u svim fazama krivičnog postupka, pa sve do njegovog prava na slobodu, imovinu i dr. Međutim, ova prava često mogu biti ograničena i pre nego što krivični postupak za utaju poreza bude pokrenut. Pravovremena i brižljivo planirana odbrana okrivljenog je jedino delotvorno sredstvo koja može da odgovori na sva ova otvorena pitanja.

Poreski obveznik u poreskoj kontroli

Poreska kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava zakonitost i pravilnost ispunjavanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica. Za svakog poreskog obveznika najvažnije je pitanje da li će se njegova poreska obaveza ili poresko oslobođenje utvrditi onako kako je zakonom propisano. Ukoliko se to ipak ne dogodi, da li postoje garancije da će poreski obveznik svojim učešćem u poreskoj kontroli, odnosno korišćenjem odgovarajućih pravnih sredstava koja su mu zakonom stavljena na raspolaganje, uspeti da ostvari svoja prava Učešće poreskog obveznika u poreskoj kontroli je njegova obaveza, kao što je obaveza poreske administracije da mu takvo učešće i omogući. Sasvim je drugo pitanje da li će takvo učešće poreskog obveznika biti delotvorno, a to isključivo zavisi radnji koje poreski obveznik preduzima, kao stranka u poreskom postupku. Poreski obveznik svoja prava u poreskom postupku može da preduzima lično ili preko punomoćnika iz reda advokata. U praksi se dešava da poreski obveznik u poreskoj kontroli učestuje rutinski, i reaguje tek na nalaz nakon okončane poreske kontrole. Ovakvo postupanje poreskog obveznika može da ima dalekosežne nepovoljne posledice koje se često ne mogu sanirati u narednim fazama poreske kontrole, uključujući i postupka po pravnim lekovima. Stoga je najvažnije da poreski obveznik lično, ili preko advokata kao svog punomoćnika, aktivno učestvuje u poreskoj kontroli, još od momenta uručenja naloga za poresku kontrolu, pa sve do okončanja postupka poreske kontrole, jer radnje koje se ne preduzmu blagovremeno ne mogu se preduzeti u daljem toku poreske kontrole. Tako primera radi, ukoliko je bilo razloga za podnošenje prigovora na nalog za poresku kontrolu, a taj rok se propusti (u roku 24 sata od momenta uručenja naloga mora se dostaviti prigovor u pismenom obliku, s tim da se usmeni prigovor mora staviti odmah po prijemu naloga), ti razlozi se ne mogu isticati u daljem toku poreske kontrole, sve do njenog okončanja itd.

Okrivljeni u krivičnom postupku za poreski prekršaj

Za poreske prekršaje predviđene su relativno visoke novčane kazne, a postupak pred prekršajnim sudom zbog poreskih prekršaja može biti veoma složen. Kada su u pitanju poreski prekršaji pravnih lica, prekršajni postupak istovremeni se vodi i za pravno i za odgovorno lice u pravnom licu. Osuda pravnog lica u prekršajnom postupku, za poreski prekršaj, može se ozbiljne odrazi na njegovo poslovanje sa javnim sektorom. Svi ovi razlozi su sasvim dovoljni da se odbrani u tom postupku posveti posebna pažnja. Brižljiva i studiozna priprema odbrane u prekršajnom postupku, kao prvi i najvažniji korak, je jedini put ka uspehu u tom postupku.

Poreski obveznik kao tužilac u upravnom sporu

Protiv svih konačnih upravnih akata, kada je to zakonom previđeno, poreski obveznik, kao tužilac, može pokrenutim upravni spor pred Upravnim sudom, a pred istim sudom poreski obveznik može se koristiti i druga pravna sredstva. Upravni spor u poreskim stvarima je vrlo specifičan i zato je nužno uložiti puno truda u njegovu pripremu. To podrazumeva posebno iskustvo u primeni poreskih propisa i poznavanje veoma obimne sudske prakse Upravnog suda. Vođenje upravnog spora često je jedini način da se dođe do uspešnog rešenja u poreskom postupku.

Porez se mora utvrditi i platiti u skladu sa zakonom. Iako ova formula deluje krajnje jednostavno, put do utvrđivanja zakonite i pravilne poreske obaveze može da bude veoma komplikovan i dug. Utvrđivanje obima i postojanja poreske obaveze često vodi kroz krivični i prekršajni postupak, upravni spor ili postupak (privremenog) oduzimanja imovine zbog sumnje da je ona proistekla iz krivičnog dela i sl.

Naravno najbolje je kada se poreske obaveze izmiruju u uobičajenoj proceduri. Međutim, kada se neko već nađe u situaciji da (ne)postojanje i obim svoje poreske obaveze mora da dokazuje u odgovarajućem postupku, posebno kada je prinuđen da u krivičnom ili prekršajnom postupku dokazuje da nije izbegao plaćanje poreza, onda se za takav postupak mora veoma brižljivo pripremiti.

Studiozna i pravovremena priprema, uz stručnu pomoć advokata, je jedini način da takvi postupci traju što kraće i što je najvažnije, da njihovo okončanje bude zakonito i sa najmanje štete po stranku protiv koje je takav postupak pokrenut.