Publikacije

Stručni radovi

 1. Vuković: „Američka i Britanska iskustva u suzbijanju pojedinih oblika finansijskog kriminaliteta“, Bezbednost, Beograd, br. 4/98;
 2. Vuković: „Ovlašćenja policije u dosadašnjim predlozima izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku i neka rešenja u uporednom zakonodavstvu“, Bezbednost, Beograd, br. 5/97;
 3. Vuković: „Aktuelna pitanja pretkrivičnog i prethodnog krivičnog postupka sa aspekta organa unutrašnjih poslova“, Bezbednost, Beograd, br. 5/98;
 4. Vuković: „Organizovani kriminalitet kreditnim karticama“, Bezbednost, Beograd, br. 3/97;
 5. Vuković: „Najnovije tendencije globalnog finansijskog kriminala – ozbiljna pretnja svetskom finansijskom tržištu“, Bezbednost, Beograd, br. 1/98;
 6. Vuković: “Organizacija borbe protiv organizovanog kriminala u RS“, Međunarodni seminar, Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd, 29. oktobar 2002;
 7. Vuković, „Strategija suprotstavljanja organizovanom kriminalu“, tekst u zborniku „Teški oblici kriminala“, (ur. D. Radovanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva, 2004;s
 8. Vuković, „Otkrivanje i prevencija privrednog kriminala“, tekst u zborniku „Privredni kriminal i korupcija“ (ur. D. Radovanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2001;
 9. Vuković, „Procesni položaj i uloga organa unutrašnjih poslova prema novom Zakoniku o krivičnom postupku“, tekst u zborniku „Praktična primena novog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom postupku“, (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Beograd, 2002;
 10. Vuković, „Aktuelna pitanja pretkrivičnog i prethodnog krivičnog postupka sa aspekta organa unutrašnjih poslova“, tekst u zborniku „Aktuelna pitanja tekuće reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva“, (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije“, Beograd, 1998;
 11. Vuković, „Organi unutrašnjih poslova i krivični postupak“, tekst u zborniku „Kriminalitet u Jugoslaviji i neka pitanja predstojeće reforme jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva“, (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Beograd, 1995;
 12. Vuković, „Ovlašćenja organa unutrašnjih poslova u suzbijanju organizovanog kriminala“, tekst u zborniku „Strategija državnog reagovanja protiv kriminala“, (ur. D. Radovanović) Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Viša škola unutrašnjih poslova i Udruženje za kriminologiju i krivično pravo Srbije i Crne Gore, Budva, 2003;
 13. Vuković, „Otkrivanje krivičnih dela nasilja“, tekst u zborniku „Delikti nasilja krivično-pravni i kriminološki aspekt“, (ur. D. Radovanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva, 2002;
 14. Vuković, „Otkrivanje i prevencija privrednog kriminala“, tekst u zborniku „Privredni kriminal i korupcija“, (ur. D. Radovanović i Đ. Mihaljević), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. 2001;
 15. Vuković, „Uloga poreske policije u reformi sektora bezbednosti“, tekst u zborniku tekst u zborniku „Reforma sektora bezbednosti u Srbiji-dostignuća i perspektive“, (ur. M. Hadžić), Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2007;
 16. Vuković, „Nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku i efikasnost u borbi protiv kriminala“, Glasnika advokatske komore Vovodine br. 9-10/2002;
 17. Vuković, „Unutrašnjom kontrolom protiv korupcije“, tekst u zborniku „Otvoreno o korupciji-policija“, (ur. R. Nikolić), Fridrich Ebert Stiftung, Beograd, 2002;
 18. Vuković, Z. Đokić, Zakonik o krivičnom postupku sa objašnjenjima, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Beograd, 2002;
 19. Vuković, M. Karličić, Pravna sigurnost u poreskom postupku, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Tara, 2017;
 20. Vuković, M. Karličić, Uloga branioca u postupcima lišenja slobode, Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakulteta univerziteta u Kragujevcu, fondacija „HANS ZAJDEL“, Beograd, 2017
 21. Vuković, Poseban krivični postupak za krivična dela organizovanog kriminala, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013; Magistarski rad

Priručnici

Miodrag Vuković, Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi,

Službeni glasnik, Beograd 2009. godina, prvo izdanje

Miodrag Vuković, Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi,

Službeni glasnik, Beograd 2019. godina, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

M.Škulić. M.Vuković, Zakonik o krivičnom postupku-Objašnjenja osnovnih pravnih instituta i rešenja novog Zakonika o krivičnom postupku, koji se tiču ovlašćenja i postupanja Poreske policije u prethodnoj istrazi kod otkrivanja poreskih krivičnih dela, Poreska uprava Republike Srbije, Pravosudni centar i GTZ, Beograd, 2007;