IUSTICIA NEMINI EGANDA EST

Pravda se ne može nikome uskratiti

advokat mr Miodrag Vuković

Iustitia nemini neganda est

Pravda (pravna zaštita) se ne može nikome uskratiti

Adresa:

Beograd – Vračar,

ul. Černiševskog br. 16

Tel: 063/225-414

011/245-13-49

011/344-97-49

e-mail:

advokatvukovic@mts.rs

 


Usluge


Blog


Karijera


Publikacije


Kontakt

Usluge

Odbrana i zastupanje klijenata-fizičkih i pravnih lica u krivičnom, prekršajnom i poreskom postupku i upravnom sporu koji su pokrenuti povodom ili u vezi sa bilo kojim vidom poreskih obaveza, što podrazumeva:

 • Pružanje pravne pomoći osumnjičenim licima pred policijom za poreska krivična dela i druga krivična dela iz oblasti finansijskog kriminala; 
 • Odbrana okrivljenih u krivičnom postupku pred javnim tužilaštvom i sudom za poreska krivična dela i druga krivična dela iz oblasti finansijskog kriminala;
 • Zastupanje poreskih obveznika u prvostepenom i drugostepenom poreskom postupku u kome se utvrđuju poreske obaveze fizičkih i pravnih lica, kao i zastupanje u postupcima utvrđivanja zakonitog porekla imovine i posebnog poreza;
 • Odbrana okrivljenih fizičkih i pravnih lica pred prekršajnim sudom za poreske prekršaje;
 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica pred sudom u postupku (privremenog) oduzimanja imovine proistekle iz krivičnog dela;
 • Pružanje pravnih saveta fizičkim i pravnim licima povodom postupaka koji se protiv njih vodi a koji je u vezi sa njihovim poreskim obavezama.

Okrivljeni u krivičnom postupku za poresku utaju

Malo koje krivično delo u praksi otkrivanja, gonjenja i suđenja otvara toliko pitanja kao poreska utaja. Uprkos činjenici da je poreska utaja jedno od najzastupljenijih krivičnih dela u krivičnim postupcima iz oblasti finansijskog kriminala, sudska praksa u ovoj oblasti i dalje je veoma neujednačena. Istovremeno, mora se imati u vidu i činjenica da postupanje pojedinih procesnih učesnika poput;

-organa otkrivanja tokom prikupljanja i obezbeđivanja dokaza u predistražnom postupku;

-organa gonjenja u fazi koja prethodi pokretanju krivičnog postupka;

-sudskih veštaka tokom istrage i glavnog pretresa i dr,

takođe otvara niz drugih veoma važnih pitanja za krivični postupak koji se sprovodi povodom ovog krivičnog dela.

Ovde se, pre svega, ima u vidu zakonitost radnji koje ovi procesni subjekti preduzimaju, te dokazni značaj materijalnih i verbalnih dokaza koje oni obezbeđuju preduzimajući radnje iz delokruga svoje nadležnosti.

Sva ova pitanja duboko zadiru u osnovna ljudska prava garantovana Ustavom, počev od opšte pravne sigurnosti okrivljenog u svim fazama krivičnog postupka, pa sve do njegovog prava na slobodu, imovinu i dr. Međutim, ova prava često mogu biti ograničena i pre nego što krivični postupak za utaju poreza bude pokrenut.

Pravovremena i brižljivo planirana odbrana okrivljenog je jedino  delotvorno sredstvo koja može da odgovori na sva ova otvorena pitanja.

Poreski obveznik u poreskoj kontroli

Poreska  kontrola predstavlja skup radnji kojima Poreska uprava proverava zakonitost i pravilnost ispunjavanja poreskih obaveza od strane poreskih obveznika, bilo da su u pitanju pravna ili fizička lica. 

Za svakog poreskog obveznika najvažnije je pitanje da li će se njegova poreska obaveza ili poresko oslobođenje utvrditi onako kako je zakonom propisano. Ukoliko se to ipak ne dogodi, da li postoje garancije da će poreski obveznik svojim učešćem u poreskoj kontroli, odnosno korišćenjem odgovarajućih pravnih sredstava koja su mu zakonom stavljena na raspolaganje, uspeti da ostvari svoja prava  

Učešće poreskog obveznika u poreskoj kontroli je njegova obaveza, kao što je obaveza poreske administracije da mu takvo učešće i omogući. Sasvim je drugo pitanje da li će takvo učešće poreskog obveznika biti delotvorno, a to isključivo zavisi radnji koje poreski obveznik preduzima, kao stranka u poreskom postupku.

Poreski obveznik svoja prava u poreskom postupku može da preduzima lično ili preko punomoćnika iz reda advokata.

U praksi se dešava da poreski obveznik u poreskoj kontroli učestuje rutinski, i reaguje tek na nalaz nakon okončane poreske kontrole. Ovakvo postupanje poreskog obveznika može da ima dalekosežne nepovoljne posledice koje se često ne mogu sanirati u narednim fazama poreske kontrole, uključujući i postupka po pravnim lekovima.

Stoga je najvažnije da poreski obveznik lično, ili preko advokata kao svog punomoćnika, aktivno učestvuje u poreskoj kontroli, još od momenta uručenja naloga za poresku kontrolu, pa sve do okončanja postupka  poreske kontrole, jer radnje koje se ne preduzmu blagovremeno ne mogu se preduzeti u daljem toku poreske kontrole. Tako  primera radi, ukoliko je bilo razloga za podnošenje prigovora na nalog za poresku kontrolu, a taj rok se propusti (u roku 24 sata od momenta uručenja naloga mora se dostaviti prigovor u pismenom obliku, s tim da se usmeni prigovor mora staviti odmah po prijemu naloga), ti razlozi se ne mogu isticati u daljem toku poreske kontrole, sve do njenog okončanja itd.

Okrivljeni u krivičnom postupku za poreski prekršaj

Za poreske prekršaje predviđene su relativno visoke novčane kazne, a postupak pred prekršajnim sudom zbog poreskih prekršaja može biti veoma složen. Kada su u pitanju poreski prekršaji pravnih lica, prekršajni postupak istovremeni se vodi i za pravno i za odgovorno lice u pravnom licu. Osuda pravnog  lica u prekršajnom postupku, za poreski prekršaj, može  se ozbiljne odrazi na njegovo poslovanje sa javnim sektorom.  Svi ovi razlozi su sasvim dovoljni da se odbrani u tom postupku posveti posebna pažnja. Brižljiva i studiozna priprema odbrane u prekršajnom postupku, kao prvi i najvažniji korak, je jedini put ka  uspehu u tom postupku.

Poreski obveznik kao tužilac u upravnom sporu

Protiv svih konačnih  upravnih akata, kada je to zakonom previđeno,  poreski obveznik, kao tužilac, može pokrenutim upravni spor pred Upravnim sudom, a pred istim sudom poreski obveznik može se koristiti i druga pravna sredstva. Upravni spor u poreskim stvarima je vrlo specifičan i zato je nužno uložiti puno truda u njegovu pripremu. To podrazumeva posebno iskustvo u primeni poreskih propisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             i poznavanje veoma obimne sudske prakse Upravnog suda. Vođenje upravnog spora često je jedini način da se dođe do uspešnog rešenja u poreskom postupku.

Porez se mora utvrditi i platiti u skladu sa zakonom. Iako ova formula deluje krajnje jednostavno, put do utvrđivanja zakonite i pravilne poreske obaveze može da bude veoma komplikovan i dug. Utvrđivanje obima i postojanja poreske obaveze često vodi kroz krivični i prekršajni postupak, upravni spor ili postupak (privremenog) oduzimanja imovine zbog sumnje da je ona proistekla iz krivičnog dela i sl.

Naravno najbolje je  kada se poreske obaveze izmiruju u uobičajenoj proceduri. Međutim, kada se neko već nađe u situaciji da (ne)postojanje i obim svoje poreske obaveze mora da dokazuje u odgovarajućem postupku, posebno kada je prinuđen da u krivičnom ili prekršajnom postupku dokazuje da nije izbegao plaćanje poreza, onda se za takav postupak mora veoma brižljivo pripremiti.

Studiozna i pravovremena priprema, uz stručnu pomoć advokata, je jedini način da takvi postupci traju  što kraće i što je najvažnije, da njihovo okončanje bude zakonito i sa najmanje štete po stranku protiv koje je takav postupak pokrenut.  

Blog

Karijera

Advokat Miodrag Vuković diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu gde je, na katedri za krivično pravo, stekao i akademsko zvanje magistra pravnih nauka.

Više od dvadeset godina radio je u Ministarstvu unutrašnjih poslova; u Upravi kriminalističke policije i Upravi za borbu protiv organizovanog kriminala, na pozicijama pomoćnika načelnika uprave za poslove suzbijanja finansijskog kriminala.

Nakon toga pet godina je radio u Poreskoj upravi-Sektoru Poreske policije na poziciji pomoćnika Glavnog inspektora Poreske policije.

Više od dvanaest godina je advokat sa orijentacijom na krivični i upravni postupak koji je vezan za utaju poreza.

Autor je više stručnih publikacija i više od trideset stručnih radova iz oblasti utaje poreza, krivičnog postupka i finansijskog kriminala.

Publikacije

Stručni radovi

 1. Vuković: „Američka i Britanska iskustva u suzbijanju pojedinih oblika finansijskog kriminaliteta“, Bezbednost, Beograd, br. 4/98;
 2. Vuković: „Ovlašćenja policije u dosadašnjim predlozima izmena i dopuna Zakona o krivičnom postupku i neka rešenja u uporednom zakonodavstvu“, Bezbednost, Beograd, br. 5/97;
 3. Vuković: „Aktuelna pitanja pretkrivičnog i prethodnog krivičnog postupka sa aspekta organa unutrašnjih poslova“, Bezbednost, Beograd, br. 5/98;
 4. Vuković: „Organizovani kriminalitet kreditnim karticama“, Bezbednost, Beograd, br. 3/97;
 5. Vuković: „Najnovije tendencije globalnog finansijskog kriminala – ozbiljna pretnja svetskom finansijskom tržištu“, Bezbednost, Beograd, br. 1/98;
 6. Vuković: “Organizacija borbe protiv organizovanog kriminala u RS“, Međunarodni seminar, Viša škola unutrašnjih poslova, Beograd, 29. oktobar 2002;
 7. Vuković, „Strategija suprotstavljanja organizovanom kriminalu“, tekst u zborniku „Teški oblici kriminala“, (ur. D. Radovanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva, 2004;s
 8. Vuković, „Otkrivanje i prevencija privrednog kriminala“, tekst u zborniku „Privredni kriminal i korupcija“ (ur. D. Radovanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd, 2001;
 9. Vuković, „Procesni položaj i uloga organa unutrašnjih poslova prema novom Zakoniku o krivičnom postupku“, tekst u zborniku „Praktična primena novog jugoslovenskog Zakonika o krivičnom postupku“, (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Beograd, 2002;
 10. Vuković, „Aktuelna pitanja pretkrivičnog i prethodnog krivičnog postupka sa aspekta organa unutrašnjih poslova“, tekst u zborniku „Aktuelna pitanja tekuće reforme jugoslovenskog krivičnog zakonodavstva“, (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije“, Beograd, 1998;
 11. Vuković, „Organi unutrašnjih poslova i krivični postupak“, tekst u zborniku „Kriminalitet u Jugoslaviji i neka pitanja predstojeće reforme jugoslovenskog kaznenog zakonodavstva“, (ur. S. Bejatović), Udruženje za krivično pravo i kriminologiju Jugoslavije, Beograd, 1995;
 12. Vuković, „Ovlašćenja organa unutrašnjih poslova u suzbijanju organizovanog kriminala“, tekst u zborniku „Strategija državnog reagovanja protiv kriminala“, (ur. D. Radovanović) Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Viša škola unutrašnjih poslova i Udruženje za kriminologiju i krivično pravo Srbije i Crne Gore, Budva, 2003;
 13. Vuković, „Otkrivanje krivičnih dela nasilja“, tekst u zborniku „Delikti nasilja krivično-pravni i kriminološki aspekt“, (ur. D. Radovanović), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Budva, 2002;
 14. Vuković, „Otkrivanje i prevencija privrednog kriminala“, tekst u zborniku „Privredni kriminal i korupcija“, (ur. D. Radovanović i Đ. Mihaljević), Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, Beograd. 2001;
 15. Vuković, „Uloga poreske policije u reformi sektora bezbednosti“, tekst u zborniku tekst u zborniku „Reforma sektora bezbednosti u Srbiji-dostignuća i perspektive“, (ur. M. Hadžić), Centar za civilno-vojne odnose, Beograd, 2007;
 16. Vuković, „Nova rešenja u Zakoniku o krivičnom postupku i efikasnost u borbi protiv kriminala“, Glasnika advokatske komore Vovodine br. 9-10/2002;
 17. Vuković, „Unutrašnjom kontrolom protiv korupcije“, tekst u zborniku „Otvoreno o korupciji-policija“, (ur. R. Nikolić), Fridrich Ebert Stiftung, Beograd, 2002;
 18. Vuković, Z. Đokić, Zakonik o krivičnom postupku sa objašnjenjima, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS, Beograd, 2002;
 19. Vuković, M. Karličić, Pravna sigurnost u poreskom postupku, Udruženje za međunarodno krivično pravo, Tara, 2017;
 20. Vuković, M. Karličić, Uloga branioca u postupcima lišenja slobode, Kriminalističko-policijska akademija, Pravni fakulteta univerziteta u Kragujevcu, fondacija „HANS ZAJDEL“, Beograd, 2017
 21. Vuković, Poseban krivični postupak za krivična dela organizovanog kriminala, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, 2013; Magistarski rad

Priručnici

Miodrag Vuković, Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi,

Službeni glasnik, Beograd 2009. godina, prvo izdanje

Miodrag Vuković, Poreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi,

Službeni glasnik, Beograd 2019. godina, drugo izmenjeno i dopunjeno izdanje

M.Škulić. M.Vuković, Zakonik o krivičnom postupku-Objašnjenja osnovnih pravnih instituta i rešenja novog Zakonika o krivičnom postupku, koji se tiču ovlašćenja i postupanja Poreske policije u prethodnoj istrazi kod otkrivanja poreskih krivičnih dela, Poreska uprava Republike Srbije, Pravosudni centar i GTZ, Beograd, 2007;

Miodrag VUKOVIĆPoreska utaja u policijskoj i sudskoj praksi (Biblioteka Pravna biblioteka)
Službeni glasnik, Beograd, 2019.

Kontakt

Beograd, ul. Černiševskog br. 16

063/225-414

011/344-97-49

011/245-13-49

advokatvukovic@mts.rs

office@advokatvukovic.rs